top of page

Brněnské stavební předpisy: Klíč ke kvalitnímu rozvoji města

Rada města Brna se zaměřila na koncept Brněnských stavebních předpisů (BSP), které mají nabýt účinnosti 1. července tohoto roku. Tyto předpisy nahradí novou celostátní vyhlášku a stanou se závaznými pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Zpracování dokumentu bylo svěřeno Kanceláři architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem investičním MMB.


Projednání a schválení

Vydání BSP je možné díky novému stavebnímu zákonu, který umožňuje třem největším městům v České republice vytvořit vlastní městské předpisy. Tyto předpisy umožní Brnu lépe zohlednit charakter velkého města a nastavit přesnější standardy a požadavky než v celostátních předpisech. Zvláštní důraz je kladen na průchodnost města, jeho zahušťování a kvalitu veřejných prostranství.

 

Koncept BSP bude v následujících měsících projednán v připomínkovém řízení s městskými částmi a dalšími dotčenými orgány. Po vyřešení připomínek bude dokument v květnu předložen brněnským radním k odsouhlasení a následnému vydání.

 

Udržitelný rozvoj města

Stavební předpisy mají přispět k rozvoji města v souladu s principy udržitelnosti. Zvláštní pozornost je věnována zachování a rozvoji krajinářských, urbanistických a architektonických hodnot. Dále se bude více podporovat využívání modrozelené infrastruktury, jako je zadržování a vsakování dešťových vod a výsadba stromořadí.

 

Jako doplněk k BSP bude vydáno Úplné znění stavebních předpisů pro Brno 2024, které zahrne BSP a celostátní vyhlášku platnou pro Brno. Tento dokument bude sloužit jako cenný nástroj pro veřejnou správu, projektanty, investory a veřejnost, usnadňující orientaci v platných předpisech.


 

Comments


bottom of page