top of page

Volební program pro Brno

Bydlení

 

Chceme podporované dostupné družstevní bydlení pro mladé lidi a rodiny s dětmi, rozšíříme počet startovacích bytů pro mladé a finančně dostupných bytů pro seniory

 

 • Chceme, aby se zastavilo stěhování rodin a mladých lidí za hranice města Brna z důvodu, že nejsou schopni zaplatit astronomickou výši cen nabízených bytů, kdy už ani střední třída nedosáhne na stále dražší hypotéky. Byty ve městě Brně si kupují ve velké míře lidé s vysokými příjmy, kterým byty slouží jako komodita k uložení finančních prostředků, které jim na účtech ztrácí hodnotu. Tyto byty nezřídka zůstávají prázdné, nebo se draze pronajímají.

 • Chceme, aby město Brno podporovalo a spolupodílelo se na výstavbě družstevních bytů pro střední třídu a také pro profese podílející se na chodu města. Aby šanci bydlet ve svém měli pracující občané, kteří nevlastní nemovitost a zároveň nedosáhnou na hypotéky, které by značně zatížily jejich rozpočty. Chceme, aby město Brno poskytlo městské pozemky a bylo zakládajícím členem družstev. Stavby družstevních bytových domů budou mnohem levnější než současná nabídka na trhu s byty z důvodu, že nebudou generovat zisk pro developera. Členové družstva budou splácet jenom splátky reálné výstavby a provoz bytového domu.

 • Chceme každý rok určit pro mladé lidi větší počet startovacích bytů s novými pravidly, kdy po uplynutí doby pronájmu startovacího bytu, se nájem plynule zvedne na výši nájmu řádného obecního bytu, aby se mladí lidé nemuseli stěhovat. Bereme ohled na to, že během pronájmu startovacího bytu si zpravidla velmi zvyknou na okolí a navážou zde sociální kontakty, které se dalším přestěhováním většinou zpřetrhají. 

 • Chceme zahájit výstavbu nových obecních bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, handicapované a seniory.

 • Zachováním velkého bytového fondu vlastněného městem chceme poskytnout jistotu stabilního nájemného bydlení občanům, kteří finančně nedosáhnou na vlastní bydlení.

 • Zintenzivníme výstavbu sdíleného a komunitního bydlení, které je finančně dostupnější pro nízkopříjmové skupiny občanů a také finančně výhodnější pro společné využívání sociálních služeb.

 

 

Zeleň

 

Zachráníme zeleň a podpoříme větší rozvoj veřejných prostranství. Chceme územní plán, který chrání zeleň a pohodu bydlení stávajících obyvatel města Brna.  

 

 • Naprostá většina námitek a připomínek městských částí nebyla při přípravě územního plánu akceptována. A jsou to právě městské části, které tyto problémy řadu let řeší a diskutují se svými občany.

 • Nesouhlasíme s tím, (jak) že nový územní plán nechrání dostatečně zeleň v našem městě a nadměrně zahušťuje výstavbu bez analýzy dopadů na pohodu bydlení stávajících občanů. 

 • Nesouhlasíme s tím, že nový územní plán umožňuje, za určitých okolností, zástavbu stávajících zelených vnitrobloků, které doteď sloužily jenom k rekreaci obyvatel přilehlých bytových domů.

 • Nesouhlasíme s tím, že nejsou v dostatečném množství navrženy další plochy parků a hřišť. V novém územním plánu chybí návrhy a koncepce zelených prostranství dostupných pro všechny obyvatele města.

 • Nesouhlasíme, aby brněnské arboretum, botanická zahrada, areál kláštera na starém Brně atd… byly vyjmuty z ploch zeleně jenom z důvodu, že nejsou veřejně přístupné. 

 • Nesouhlasíme se zahušťováním bytové zástavby bez toho, aniž by se řešila kapacita dopravní obsluhy přilehlých ulic a veřejná občanská vybavenost, díky čemu se může zhoršit úroveň života stávajících obyvatel.

 • Výškové zónování je řešeno nahodile bez okolních vazeb a pohledů na město a bez zohlednění dopravního napojení.

 • Budeme požadovat přísné standarty ochrany zeleně při rekonstrukcích ulic, aby nedocházelo k neustálému poškozování zejména kořenů vzrostlých stromů ze strany stavebních firem.  

 • Nesouhlasíme s pracovní náplní Kanceláře architekta města (KAM) ve stávající podobě. Tato kancelář byla založena v roce 2016, aby byla, dle své zakládací listiny, nositelem koncepce rozvoje města a iniciátorem architektonických soutěží. Tuto pracovní náplň KAM neplní. 

 • Místo toho KAM připravuje nový územní plán za podmínek, kdy ani jeden z její zaměstnanců s tímto neměl žádné odborné zkušenosti a nikdy se nepodílel na zhotovení jakéhokoliv územního plánu. 

 • KAM zpracovává studie veřejných prostranství, na které nemá odborné zkušenosti. Studie zadává bez výběrových řízení s kvalitativním hodnocením referencí. KAM nectí výsledky architektonických řízení, pro jejichž organizaci je zřízena (BVV, rekonstrukce Mendlova náměstí…)

 • V době svého založení v roce 2016 nás stály roční náklady KAMu 10 milionů Kč. V dnešní době tato kancelář spolyká přes 60 milionů Kč z rozpočtu města Brna (pro srovnání, za tuto částku se dá ročně zrekonstruovat či vybudovat jeden městský veřejně přístupný park) a zároveň si účtuje další finanční částky na zpracování studií a architektonických soutěží. Velkou část zaměstnanců tvoří PR tým. 

 

Sport

 

Bojujeme za sport. Chceme vrátit vyhlašování původních veřejných výzev programů města Brna na podporu sportu a volnočasových aktivit v oblastech:

 

 • podpora tělovýchovných a sportovních aktivit

 • zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení - podpora oprav a menších investic do sportovišť v majetku sportovních klubů

 • podpora mládežnického sportu

 • podpora talentované mládeže

 • podpora vrcholového sportu

 • podpora mládežnického hokeje

 • podpora handicapovaných sportovců

 • významné sportovní akce

 • pronájem plaveckých drah

 • pronájem ledových ploch mládežnickým klubům

 • zvýšíme v postcovidove době podporu pro zapojení děti v rámci školních kroužků - sport do škol)

 • Fandíme trenérům mládeže

 • Všem trenérům mládežnických kategorií do stupně „Junior/Juniorka“ jako poděkování a uznání umožnění vstupu zdarma na všechny sportoviště v působnosti města Brna / STAREZ - SPORT, a.s., a také na všechny sportovní akce pořádané MMB

Bojujeme za dokončení sportovišť 

 • Městského plaveckého stadionu Lužánky

 • Sportovně-rekreačního areálu za Anthroposem

 • Multifunkční sportovní a kulturní haly

 • Atletické haly Kampus

 • (Velodrom)

 • (Budeme prosazovat zásadní zapojení národních zdrojů do výstavby klíčové sportovní infrastruktury)

Zdravotnictví

 

Zachováme městskou nemocnici. Chceme udržet všechna městská zdravotnická zařízení v majetku města Brna a hlídat jejich využití převážně pro zdravotnické účely

 

 • hrozí, že město Brno ztratí kontrolu nad zdravotní péčí v Nemocnici Milosrdných bratří z důvodu špatné komunikace vedení města s řádem Milosrdných bratří, který je významným majitelem nemocnice. Budeme usilovat o znovuobnovení jednání ( s řádem), vrátit již zpracované dohody z roku 2018 na stůl)a (zahájit zásadní)modernizaci tohoto významného zdravotnického zařízení( jakožto klíčového zařízení, zřizovaného městem)

 • (Rozhodneme o optimálním budoucím využití úrazové nemocnice v systému zdravotní péče.)

 • budeme investovat a provádět rekonstrukci ve všech zdravotnických zařízení podle dlouhodobých harmonogramů

 • zachováme stávající zdravotnická zařízení v centru města i městské nemocnice z důvodů dobré dostupnosti zdravotní péče ve městě Brně

 

Doprava

 

Zprůjezdníme Brno – dokončíme velký městský okruh, zvýšíme síť cyklostezek a zvýšíme počet a pohodlí v MHD

Městská hromadní doprava (MHD) 

 

MHD – rozvíjející se

 • Zpracujeme novou dopravní koncepci dopravy města v souvislosti s modernizací Železniční uzlu Brno a potřebným trasováním nových linek. Zpracujeme koncepci rozvoje městské hromadné dopravy ve střednědobém výhledu.

 • Rozšíříme síť tramvajové dopravy jako kapacitního dopravního prostředku. Dokončíme prodloužení tramvajové trati do Kampusu, budeme pokračovat v přípravě tramvajové trati na Kamechy a prodloužení na Lesnou

 • Zahájíme stavbu lanovky z Pisárek ke kampusu, která bude součástí MHD a doplní současnou přetíženou trolejbusovou dopravu v tomto směru.

 

MHD - ekologická a ekonomická    

 • Zvýšíme podíl vozidel MHD s elektrickým a alternativním pohonem se zaměřením na vodíkový pohon.

 • Snížíme hlukovou zátěž a zátěže vibracemi.

 • Kde to bude možné, budeme využívat zatravněná tramvajová tělesa, abychom rozšířili množství zeleně ve města.

 • Zvýšíme oběžné rychlosti vozidel městské hromadné dopravy především jejich preferencí na křižovatkách.

 

MHD - komfortní   

 • Zvýšíme podíl nízkopodlažních vozidel.

 • Zvýšíme počet bezbariérových zastávek.

 • Budeme pokračovat v budování zastávkových přístřešků.

 • Všechna nová vozidla vybavíme klimatizací. Klimatizací postupně vybavíme i stávající vozy, u kterých je to technicky možné.

MHD - chytrá                

 • Budeme pokračovat v rozvoji systémů elektronického odbavování cestujících.

 • Na vhodných zastávkách budeme pokračovat v osazování elektronickými informačními panely.

 • Zprovozníme další funkcionality mobilní aplikace DPMBinfo, která už nyní nabízí online informace o zpoždění vozidel MHD i jejich pohybu na trase, výlukových opatřeních, jízdních řádech a podobně.

 

MHD – přátelská

 • Je pro nás důležité, aby se mohli i starší a imobilní občané pohybovat po městě. Zasadíme se proto o další rozšíření služeb, které jim pohyb usnadňují, jako Senior taxi či asistenční služby při přepravě.

 • Zabezpečíme provázanost MHD s dalšími druhy dopravy po Brně (pěší doprava, bikesharing, carsharing, systémy P + R, rezidentní parkování).

 • Brněnská MHD a její systém má i za hranicemi města výborné jméno. Budeme pracovat na tom, aby její kvalita i nadále rostla a byla i nadále byla vývěsním štítem města.

 

 

Železniční doprava

 • Brněnská železnice a hlavní nádraží je na hraně své kapacity i technické životnosti. Zahájíme proto konečně modernizaci Železničního uzlu Brno, o které se dlouhá desetiletí pouze mluvilo. Nyní díky shodě města, kraje i státu na jedné poloze nádraží máme konečně ideální příležitost zdejší železniční uzel rozvíjet. A bylo by neodpustitelné tuto příležitost promarnit.

Podpora chodců

 • Na společných stezkách pro cyklisty i pěší zabezpečíme vyznačení oddělených koridorů. Vybudujeme také bezpečné a bezkolizní stezky pro pěší.

 • V historické části města zkvalitníme povrchy v koridorech pro pěší a iniciujeme postupné budování tzv. podpatkových pásů pro ženy v rámci stávajících chodníků, aby si neničily podpatky.

Cyklodoprava

 • Aktualizujeme cyklogenerel tak, aby odpovídal současné dopravní situaci v Brně i aktuálním technickým normám. Na základě tohoto cyklogenerelu budeme stavět nové cyklostezky i zvyšovat komfort na těch stávajících.

 • V místech, která nenabízí jiné bezpečné řešení, postavíme mimoúrovňové křížení cyklostezek s kapacitními komunikacemi.

 • Podpoříme rozvoj bikesharingu.

 

Automobilová doprava 

 • Velký městský okruh v Brně se dočká dostavby důležitých úseků. Dokončíme úsek na Žabovřeské; budeme pokračovat v realizaci Tomkovo náměstí – Rokytova, budeme připravovat tunel pod Vinohrady a další úsek VMO až po nájezd na D1.

 • Zasadíme se o rozvoj systému organizace a bezpečnosti provozu včetně osvětových kampaní pro jednotlivé skupiny účastníků silničního provozu.

 • Podpoříme rozvoj carsharingu.

 • Budeme rozvíjet a zlepšovat nově zaváděný systém rezidentního parkování ve městě v souladu s individuálními potřebami městských částí.

 

Parkování a parkoviště Park and Ride

 • Zprovozníme parkoviště Park and Ride v prioritních lokalitách: v Králově Poli u nádraží, na Veveří naproti Sonocentru, na přestupním uzlu u kampusu v Bohunicích, u konečné tramvaje ve Starém Lískovci, v přestupním uzlu Pisárky u tramvajové vozovny a další parkoviště tohoto typu ve vhodných lokalitách.

 • Budeme podporovat budování parkovišť P+R i mimo území města Brna na příjezdových trasách do Brna u přestupních uzlů na železniční dopravu.

 • V areálu Dětské nemocnice a u Masarykova onkologického ústavu zajistíme potřebné parkovací kapacity. Možnosti parkování se rozšíří i u nemocnice v Bohunicích díky stavbě parkovacího domu P+R na tomto přestupním uzlu.

Kultura

 

Dokončíme Janáčkovo kulturní centrum (JKC).

 • V roce 2016 jsme zařídili 600 milionovou dotaci ze státního rozpočtu na výstavbu JKC, která je platná dodnes. Chceme dokončit tento unikátní koncertní sál, protože špičková Brněnská filharmonie, která slaví úspěchy v celém světě, nemá vyhovující prostory pro své působení. 

 • Jednomu z největších velikánů české hudby, Leoši Janáčkovi,(zde) chceme zřídit důstojné muzeum, které přiblíží jeho život a působení.

 • Chceme více podporovat tradiční festivaly jako jsou Jazz fest, Groove, Maraton hudby a další.

 • Nadále budeme podporovat filmový fond, díky kterému budou mít české a zahraniční produkce snadnější přístup k natáčení.

 

Brněnští senioři

 

Vážíme si seniorů za jejich celoživotní práci a chceme jim poděkovat zpříjemněním každodenního života.

 

 • Budeme i nadále podporovat seniorské organizace a spolky a zapojíme je do rozhodování o záležitostech města, které se jich dotýkají.

 • V centru města Brna vybudujeme Společenské centrum pro seniory, ve kterém bude seniorům poskytován veškerý servis týkající se bytové problematiky, sociálního poradenství, sdružování informací o volnočasových aktivitách, přednáškách, seminářích, pracovních možnostech. Součástí centra bude přednáškový sál, počítačové centrum i klubovny, aby se měly kde jednotlivé organizace klubů seniorů scházet. 

 • V rámci Magistrátu města Brna zřídíme odbor proseniorské politiky, který bude plně k dispozici seniorům při řešení všech vztahů směrem k městu, součástí bude telefonická linka okamžité pomoci seniorům.

 • Budeme dbát na to, aby byl veřejný prostor přátelský seniorům (více odpočívadel, toalet, bezpečné chodníky, osvětlení, prodloužení intervalů na semaforech).

 • Ve spolupráci s krajem a státem budeme spolupracovat na vybudování nových Domů s pečovatelskou službou pro soběstačné seniory, Domovů pro seniory pro ty, kteří potřebují celodenní péči. 

 • Zvýšíme počet terénních pečovatelů.

 • Nadále budeme podporovat senior taxi.

 • Aktivním seniorům budeme nápomocni při hledání brigád i zaměstnání zřízením speciálního seniorského pracovního portálu

 

 

Školství a mládež

 

 • Děti jsou pro nás prioritou. Chceme, aby měly bezpečné a moderní školy a školky. Vnímáme nedostatek míst v mateřských školách a z tohoto důvodu chceme zahájit novou výstavbu školek ve všech městských částech, kde jsou potřeba.

 • Navýšíme investice do základních a mateřských škol, aby zůstal pro žáky i rodiče zachován vysoký standard a komfort výuky i v době uprchlické krize. Kde to bude nutné upravíme nevyužívané prostory pro nové třídy. 

 • Finančně podpoříme školy v době energetické krize tak, aby školy byly schopny zajistit platby za energie a nesnižovala se úroveň vytápění a osvětlení v učebnách.

 • Zachováme účast a vliv volených zástupců občanů jednotlivých městských částí na výběr ředitele školy.

 • Zahájíme výstavbu nových mateřských škol a dohlédneme, aby jejich výstavba byla automatickou součástí developerských projektů nových lokalit pro bydlení.

 

 

Bezpečnost

 

Bezpečnost není samozřejmost…

Hnutí ANO 2011 si velmi dobře uvědomuje, že pojem bezpečnost je aktuální nejen v této pohnuté době, ale téma bezpečnosti je potřeba vnímat a řešit neustále. Občané města Brna musí cítit, že jejich životy, zdraví a majetek jsou v bezpečí a že jsou v maximální možné míře chráněni.

Městská policie

 • Městská policie (MP) je de facto jediným orgánem v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, který podle zákona vykonává svoji činnost a jehož zřizovatelem je město Brno.

 • Podpoříme nábor nových příslušníků MP, protože si myslíme, že zvýšení jejich počtu je nezbytným předpokladem pro zvýšení bezpečnosti ve městě.

 • Vytipujeme společně s jednotlivými radnicemi městských částí objekty, ve kterých by mohla být nově zřízena služebna, protože je důležité, aby každá městská část měla svého strážníka, na kterého se může občan s důvěrou obrátit.

 • Podpoříme instalaci kamer a elektronických prostředků zabezpečení objektů zejména v místech, která jsou označována jako riziková.

 • Rozšíříme kamerový systém na exponovaných křižovatkách, dopravních uzlech MHD, místech s vysokou koncentrací obyvatel.

 • Naším cílem je dostat rychle strážníka MP tam, kde je akutně potřeba.

 • S tím souvisí i možná změna vyhlášek města, které regulují některé aktivity související s udržováním veřejného pořádku.

Děti, školy, rodina

 • Ve školských zařízeních zřizovaných městem a městskými částmi vybudujeme systém přípravy dětí na krizové události.

 • Ve spolupráci se školou a rodiči chceme aby každé dítě bylo připraveno adekvátně reagovat na události od požáru, zdravotního kolapsu, výpadku proudu až po případný útok na školní zařízení.

 • Za pomoci odborníků z řad sexuologů, adiktologů a psychiatrů zajistíme také přípravu dětí, pedagogů a rodičů na šikanu a kyberšikanu, delikty se sexuálním podtextem a zneužívání drog a alkoholu.

 • Cílem je, aby každé dítě, pedagog i rodič byl schopen rozeznat situaci ohrožující bezpečí, uměl se bránit a věděl, jak a kde požádat o pomoc.

Energetická bezpečnost

 • Zrevidujeme plány na krizové řízení organizací v případě masivního výpadku elektrického proudu-blackout. Posílíme množství záložních zdrojů energií tak, aby nedošlo ke kolapsu nemocničních zařízení, MHD a důležité infrastruktury.

 • Ve spolupráci se státem budeme intenzivně řešit situace související s případným výpadkem plynu a zásobování obyvatelstva teplem.

Kybernetická bezpečnost

 • Zvýšíme zabezpečení dat, která jsou zpracovávána jak Magistrátem města Brna, tak jednotlivými městskými částmi. 

 • Ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost se budeme věnovat vybudování efektivního systému obrany proti hackerskému útoku na jednotlivé organizace zřizované městem.

Uvědomujeme si, že mnohá témata v oblasti bezpečnosti přesahují možnosti Magistrátu města Brna a budeme aktivně spolupracovat jak s orgány JM kraje, tak se složkami státu. Jedná se zejména o oblast ochrany před kyberútoky, ochranu vodních zdrojů, dopravních uzlů a energetické bezpečnosti.

 

BVV

Otevřeme se změnám, ale neztrácejme své hodnoty

 

 • Zastavíme chaotický způsob řízení BVV a pád jeho aktivit i významu. Ve spolupráci s vedením zpracujeme strategii, která bude odpovídat moderním trendům i zájmům obyvatel města ).

 • Navrátíme BVV původní význam veletržnictví, obnovíme spolupráci s Messe Dueseldorf a zahraničními partnery a (vrátíme do portfólia klíčové projekty)

 • Otevřeme areál více veřejnosti na pořádání koncertů, festivalů, divadel i sportovních utkání

 • (Posílíme péči o chátrající architektonické skvosty v areálu BVV)

Smart city

 

 • Zajistíme vytváření, třízení a ukládání otevřených dat všech procesů ve městě i v městských firmách 

 • Zpřístupníme otevřená městská data k využití Brňanům

 • Zelektronizujeme komunikaci úřadů s Brňany s důrazem na bezpečnost dat a elektronickou identitu

 • Zajistíme možnost jednoduchého vyřízení všech aspektů života v Brně vytvořením moderního portálu s e-shopem optimalizovaného pro mobilní technologie. Zavedeme integraci v tomto portálu již fungující, ale roztříštěné služby města a městských firem 

 • Vytvoříme aplikace využívající otevřená data zkvalitňující a zjednodušující život Brňanům

 • Zaměříme se na analýzu a efektivní využití dat s důrazem na využití pro šetření zdroji, zvýšení kvality života Brňanů, rychlou efektivní správu a komunikaci, otevřenou společnost a životní prostředí.

 • Zapojíme do projektu SMART CITY univerzity, Brňany i průmyslovou a obchodní sféru.

 • Vytvoříme podmínky pro rozvoj pokročilých IT systémů.

shutterstock_1967876806.jpg

23. A 24. ZÁŘÍ ROZHODNETE O ZMĚNĚ 

bottom of page